Privacybeleid

Privacybeleid
 

1. Inleiding

Met de volgende informatie willen wij u als "betrokkene" een overzicht geven van de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. In principe is het mogelijk onze website te gebruiken zonder persoonsgegevens in te voeren. Als u echter via onze website gebruik wilt maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag voor die verwerking bestaat, zullen wij over het algemeen uw toestemming verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, is altijd in overeenstemming met de Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens.

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Toch kunnen gegevensoverdrachten via internet altijd veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het u ook vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon of per post.2. Verantwoordelijk

De verantwoordelijke persoon in de zin van het DS-GVO is:
Berenbrinker Service GmbH
Leinenweg 57
33415 Verl
Duitsland
Tel.: 49 (0)5246 – 9649053
E-Mail: info@berenbrinker.de

 


3. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming als volgt bereiken:

datenschutz-berenbrinker@audatis.de

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties over gegevensbescherming.


4. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die in de Europese richtlijn en de ordonnantie Maker bij de vaststelling van de algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO) worden gebruikt. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen willen wij de gebruikte termen vooraf toelichten.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Betrokkene

Onder betrokkene wordt verstaan elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking (ons bedrijf) worden verwerkt.

3. Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

4. Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

5. Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

6. Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

7. Processor

Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

8. Ontvanger

Ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van het recht van de Unie of de lidstaten, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

9. derde partij

Onder "derde" wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie, met uitzondering van de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

10. Toestemming

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.


5. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 (1) lit. a DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten.

Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 (1) lit. c DS-GVO.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker in onze gebouwen gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij zou moeten worden doorgegeven. Dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder d), van de DS-GVO.

Ten slotte zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde te beschermen, mits de belangen, de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen wanneer u een klant van ons bedrijf bent (overweging 47, zin 2, DS-GVO).6. Technologie

6.1 SSL/TLS-codering

Deze site gebruikt SSL of TLS-encryptie om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen en de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen, inloggegevens of contactaanvragen die u ons als exploitant toestuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser een "https://" bevat in plaats van een "http://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Wij gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.

6.2 Gegevensverzameling bij bezoek aan de website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (in zogenaamde "server log files"). Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer u of een geautomatiseerd systeem een pagina opent. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden opgenomen

1. gebruikte browsertypes en -versies,
2. het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem,
3. de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (de zogenaamde referrer),
4. de sub-websites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website,
5. de datum en het tijdstip van toegang tot de website,
6. een internetprotocoladres (IP-adres),
7. de internetprovider van het toegangssysteem.

Aan de hand van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over uw persoon. Deze informatie is veeleer nodig om

1. de inhoud van onze website correct aan te leveren,
2. de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren
3. om de permanente functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website te waarborgen, en
4. de wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval.

Daarom worden de verzamelde gegevens en informatie enerzijds statistisch beoordeeld en anderzijds geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden voor het verzamelen van gegevens.

6.3 Gecodeerde betalingstransacties

Als er een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische afschrijving) aan ons door te geven na het sluiten van een overeenkomst met kosten, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wij gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.7. Doorgifte van gegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere dan de hieronder genoemde doeleinden.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

1. u heeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DS-GVO,
2. de openbaarmaking is overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter f DS-GVO toegestaan om onze legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient bij het niet openbaar maken van uw gegevens,
3. in het geval er een wettelijke verplichting bestaat om uw gegevens openbaar te maken op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. c DS-GVO, alsmede
4. dit is wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de verwerking van contractuele relaties met u volgens art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DS-GVO.8. Cookies

8.1 Allgemeines zu Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone of vergelijkbaar) wanneer u onze site bezoekt.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij rechtstreeks kennis nemen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, die gedurende een bepaalde vaste periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, wordt automatisch herkend dat u al eerder op onze site bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Dankzij deze cookies kunnen wij bij een volgend bezoek aan onze website automatisch herkennen dat u al eerder op onze website bent geweest. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode.

8.2 Wettelijke basis voor het gebruik van cookies

De door cookies verwerkte gegevens, die nodig zijn voor de goede werking van de website, zijn dus noodzakelijk om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

Voor alle andere cookies moet u toestemming hebben gegeven via onze opt-in cookiebanner in de zin van art. 6, lid 1, letter a DS-GVO.


9. Inhoud van onze website

9.1 Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor de uitvoering van een contract

Overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt wanneer u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren. Verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van het contract. Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of van onze kant een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden, waarover wij u hieronder informeren.

9.2 Gegevensverwerking voor orderverwerking

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractuele verwerking doorgegeven aan de met de levering belaste transportonderneming, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit voor de betalingsverwerking noodzakelijk is. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u daarover hieronder uitdrukkelijk informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO.

9.3 Sluiten van contracten met online winkels, dealers en verzending van goederen

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DS-GVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

9.4 Contact opnemen / contactformulier

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6, lid 1, letter b DS-GVO. Uw gegevens worden gewist nadat uw verzoek definitief is afgehandeld; dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken aangelegenheid definitief is opgehelderd en mits er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die daartegen indruist.

9.5 Applicatiebeheer / taakuitwisseling

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten voor het beheer van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval indien een sollicitant ons de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch toezendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien wij met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluiten, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsverhouding overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien wij geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluiten, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits geen andere legitieme belangen van onze kant zich tegen verwijdering verzetten. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

In dit opzicht vindt de gegevensverwerking plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO.

9.6 Toestemming met Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van specifieke technologieën, en om de eerstgenoemde op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De partij die deze technologie aanbiedt is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/ (hierna te noemen "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan Usercentrics:

Uw verklaring(en) van toestemming of uw intrekking van uw verklaring(en) van toestemming
Uw IP-adres
Informatie over uw browser
Informatie over uw apparaat
De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht

Bovendien zal Usercentrics een cookie in uw browser opslaan om uw toestemmingsverklaring(en) of herroeping daarvan te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze wijze worden vastgelegd, worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te wissen, de cookie van Usercentrics te verwijderen of totdat het doel voor archivering van de gegevens niet meer bestaat. Dit laat onverlet eventuele verplichte wettelijke bewaartermijnen.

De Usercentrics-banner op deze website is geconfigureerd met behulp van eRecht24. Deze is herkenbaar aan het eRecht24-logo. Om het eRecht24-logo in de banner weer te geven, wordt een verbinding met de beeldserver van eRecht24 tot stand gebracht. Daarbij wordt ook het IP-adres doorgegeven, dat echter alleen in geanonimiseerde vorm in de serverlogs wordt opgeslagen. De image server van eRecht24 bevindt zich in Duitsland bij een Duitse provider. De banner als zodanig wordt uitsluitend geleverd door Usercentrics.

Usercentrics gebruikt cookies voor het verkrijgen van de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen. De wettelijke basis voor het gebruik van specifieke technologieën is Art. 6(1)(c) GDPR.

Gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat verplicht is gesteld door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat zij persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.10. Plugins en andere diensten

10.1 Google WebFonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.2 YouTube (video's)

We hebben YouTube-componenten geïntegreerd op deze website. YouTube is een videoportaal op internet waarop uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Via YouTube kunnen alle soorten video's worden gepubliceerd, waardoor complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's via het internetportaal toegankelijk zijn.

De exploitatiemaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Telkens wanneer u een van de door ons beheerde afzonderlijke pagina's van deze website oproept waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem door de desbetreffende YouTube-component automatisch verzocht een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door u wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website u bezoekt wanneer u een subpagina oproept die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan jouw YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat u onze website hebt bezocht als u bij YouTube bent ingelogd op het moment dat u onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of u op een YouTube-video klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DS-GVO.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.


11. Uw rechten als betrokkene

11.1 Recht op bevestiging

U hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

11.2 Recht op informatie Art. 15 DS-GVO

U hebt het recht om te allen tijde en kosteloos van ons informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen, alsmede een kopie van deze gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

11.3 Recht op rectificatie Art. 16 DS-GVO

U hebt het recht te eisen dat onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden gecorrigeerd. U hebt ook het recht te vragen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

11.4 Schrapping art. 17 DS-GVO

U hebt het recht te eisen dat wij de u betreffende persoonsgegevens onverwijld wissen, mits een van de in de wet genoemde redenen van toepassing is en voor zover de verwerking of verdere opslag niet noodzakelijk is.

11.5 Beperking van de verwerking Art. 18 DS-GVO

U hebt het recht te eisen dat wij de verwerking beperken indien een van de wettelijke vereisten van toepassing is.

11.6 Gegevensoverdraagbaarheid Art. 20 DS-GVO

U hebt het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van ons, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR hebt u bovendien het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen, wanneer dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

11.7 Bezwaar art. 21 DS-GVO

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder e) (gegevensverwerking in het algemeen belang) of f) (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) DS-GVO.

Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen in de zin van art. 4 nr. 4 DS-GVO.

Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

In individuele gevallen verwerken wij persoonsgegevens om directe reclame te maken. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien hebt u het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Het staat u vrij uw recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruik maken van technische specificaties in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

11.8 Intrekking van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.

11.9 Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.


12. Routinematige opslag, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of indien dit is voorzien in de wettelijke bepalingen waaraan ons bedrijf is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig afgeschermd of gewist overeenkomstig de wettelijke bepalingen.13. Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "afmeldlink" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel is opgehouden te bestaan. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of door de dienstverlener van de nieuwsbrief eventueel opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.
14. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out cookie worden ingesteld, die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld.: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".


15. Duur van de opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist indien zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst.16. Actualisering en wijziging van het privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status juni 2024.

Door de verdere ontwikkeling van onze websites en aanbiedingen of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het noodzakelijk worden deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. U kunt de actuele verklaring inzake gegevensbescherming te allen tijde raadplegen en afdrukken op de website https://www.berenbrinker.de/nl/privacybeleid.html.